Proč je nutné radonové měření?

Stavební zákon vyžaduje po Vás, jako stavebníkovi předložení posudku radonového měření v místě půdorysu kde bude stát Váš budoucí rodinný dům.

 

Možné pronikání radonuMěření a stanovení radonového indexu provádí výhradně firma, která se touto problematikou zabývá.

 

Optimálním řešením jak najít takovou firmu je vyhledání na internetu a výběr firmy můžete volit podle ceny a rychlosti vyhotovení posudku.

 

Cena za stanovení radonového indexu se pohybuje běžně v rozpětí 2 500 - 3 500 Kč.

 

Posudek je vypracován ve třech vyhotoveních. Jedno z vyhotovení se předkládá příslušnému stavebnímu úřadu společně s projektovou dokumentací a vyjádřeními dotčených orgánů a Vašich sousedů. Jedno vyhotovení předáte stavební firmě a zbývající si ponecháte pro sebe.

 

Pokud je Vašem pozemku v místě budoucí stavby naměřen nízký či střední radonový index, zvýšené náklady na výstavbu rodinného domu by se neměli projevit.

 

Pokud bude však naměřen vysoký radonový index (v praxi se s tím setkáváme spíše výjimečně) znamenalo by to pro Vás nemalá zvýšení investičních nákladů, které musí vzít v potaz nejen projektant ale i stavební firma. Zvýšené náklady na taková opatření se mohou pohybovat kolem 50 000 Kč.

 

V každém případě stavební úřad vyžaduje zprávu, jejímž obsahem bude proti-radonové řešení vysokého, středního či nízkého radonového indexu. V případě vysokého naměřeného indexu je skutečně potřeba dodržet stanovené postupy pro tato opatření.

 

Při kolaudaci domu může stavební řad provést kontrolní měření. Pokud by měření prokázalo, že opatření jsou nedostatečná nebo nebyla provedena vůbec, stavbu odmítne zkolaudovat a v tomto směru bude vyžadovat nápravu a provede nové měření.

 

Co je to radon?

 

Radon vzniká z uranu v zemské kůře. Je to přírodní bezbarvý radioaktivní plyn bez chuti a zápachu. Tento plyn prostupuje puklinami a zlomy ze zemské kůry na povrch. Radonová opatření se provádějí z důvodu nebezpeční výskytu rakoviny z ozáření tkání, nejčastěji plic.

 

Proč jsou nutná proti-radonová opatření

 

Jak jsme si už řekli radon je plynem vyvěrající na povrch zemské kůry. Při volném rozptýlení do okolního prostředí nebezpečný není.

 

V případě zhotovení základové desky nastane situace jako byste na hrnec s vroucí vodou položili pokličku.

Stejně tak se kumuluje radonový plyn pod základovou deskou. Z tohoto důvodu v případě naměřeného vysokého radonového indexu jsou potřebná zvláštní opatření.

 

Nejčastěji to bývá provedené odvětrání uvnitř základové desky, někdy i s nuceným větráním. Dalším nezbytným opatřením je položení speciální proti-radonové folie přes celou základovou desku. Nutné je i ošetření tzv. prostupů v základové desce (vývody pro odpady, vodu, elektřinu).

Tato speciální folie je podložena geotextílií, aby nedošlo k jejímu poškození, pokud by na povrchu základové desky vystupovaly nerovnosti, které by toto proražení mohli způsobit.

 

Musíme mít na paměti, že se jedná o plyn, který si bude hledat svou cestu úniku.

 

Proti-radonovou folii je nutné přelít betonovou vrstvou ve výši 5cm a to z důvodu, aby vznikla nášlapná vrstva, která opět zabezpečí nepoškození folie při provádění vrchní stavby rodinného domu.