Jak oslovit sousedy s žádostí o vyjádření

V případě více vlastníků jednoho sousedního pozemku musíte oslovit každého z nich s žádostí o souhlas s Vaším stavebním záměrem.

Tuto žádost naleznete v sekci Tiskopisy a formuláře.

 

K žádosti je nutné připojit i přílohy uvedené na konci formuláře (katastrální mapu, výpis z KN, koordinační výkres, zákres půdorysu stavby do katastrální mapy, pohledy, řez). Tyto přílohy budete potřebovat i pro žádosti oslovení dotčených orgánů a institucí. Výkresy by Vám měla připravit stavební firma nebo projektant - architekt.

 

Sousedé vaší parcely pro výstavbu rodinného domuStavební zákon v součastné době vyžaduje nejen podpis Vašeho souseda na žádosti, ale ten musí svým podpisem podepsat všechny plánky, které tvoří přílohy.

 

Pokud bude podepsaná pouze žádost, stavební úřad Vám tento doklad neuzná a vrátí k doplnění.

Tím by se Vám prodloužilo stavební řízení o dobu, kdy dodatečně předložíte tiskopis se všemi náležitostmi.

 

Pokud je to jen možné doporučujeme Vám s žádostí navštívit souseda osobně.

Jednak se seznámíte s Vaším budoucím sousedem a při osobním jednáním máte daleko větší šanci na schválení Vašeho záměru a získání podpisů souseda na žádosti i přílohách.

 

Zasíláte-li poštou, odesílejte písemnost doporučeně do vlastních rukou.

Doporučujeme v žádosti připojit i průvodní dopis s prosbou o schválení a podpisy na žádosti a všech připojených příloh.

Do obálky, kterou zasíláte, vložte ofrankovanou a nadepsanou obálku s Vaší adresou, aby Váš soused měl co nejméně práce a nemusel hradit poštovné z vlastní kapsy.

 

Pokud by nastala situace, že nezískáte souhlas byť jednoho z Vašich sousedů, stavební úřad bude muset podle nového stavebního zákonu přistoupit ke změně a to z ohlášky na stavební povolení.

 

Což pro Vás ve svém důsledku bude znamenat časovou prodlevu pro vydání stavebního povolení.

 

Stavební úřad v případě, že nedodáte jedno nebo více souhlasných stanovisek sousedů musí ze zákona obeslat tyto sousedy sám a dodržet zákonné lhůty, jejichž zkrácení není možné.

 

Proto se snažte v tomto směru vyvinout maximální úsilí, abyste získali souhlasy od všech sousedů.

 

Seznam příloh k žádosti vyjádření souseda ke stavbě (vždy dáváte pouze kopie):